DISCOVER » Terms And Conditions

Terms And Conditions

Algemene voorwaarden Modular Moon

KVK-nummer: 72254823

Inzake het verzorgen van een workshop, evenement, het maken of het geven van advies voor een op maat gemaakt digitaal (muziek)instrument en het huren van de studioruimte. 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Door verlening van een opdracht aan Modular Moon verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Modular Moon en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de deelname en inschrijving van een workshop en evenement, alsmede het huren van de studio.
1.2 Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Modular Moon opgenomen wordt,
1.3 Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod tussen Modular Moon en een opdrachtgever of deelnemer waarop Modular Moon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2: Uitvoering opdracht door Modular Moon

2.1 Modular Moon zal de opdracht zelfstandig en buiten dienstbetrekking van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen uitvoeren.
2.2 De uitvoering voor het verzorgen van een opdracht voor het maken voor een op maat gemaakt instrument kan bestaan uit verschillende fasen:
a. het bespreken van de wensen van de opdrachtgever;
b. advies over het kiezen van de juiste onderdelen;
c. het bestellen en (in)bouwen van de onderdelen in de gewenste behuizing (en flightcase);
d. aflevering en uitleg
De garantieperiode en voorwaarden op de onderdelen die Modular Moon aanbiedt zijn steeds gelijk aan die van haar leverancier(s). Per onderdeel kan dit verschillen. Modular Moon zal zoveel als mogelijk tevoren aangeven welke garantievoorwaarden gelden. Annulering voor op maat gemaakte producten kan na bestelling niet meer kosteloos gebeuren. De voor opdrachtgever bestelde onderdelen dienen door de opdrachtgever betaald te worden met een opslag van 25%.
De uitvoering voor het verzorgen van een opdracht voor het geven van advies voor een op maat gemaakt instrument kan bestaan uit verschillende fasen:
a. het bespreken van de wensen van de opdrachtgever;
b. advies over het kiezen van de juiste onderdelen;
De huur van de studio, het volgen van een workshop of de deelname aan een event is op voorinschrijving en vooruitbetaling.
Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen kan de
opdrachtgever niet meer kosteloos annuleren. Annulering kan door de opdrachtgever tot 20 werkdagen voor aanvang van de diensten tegen 50% van de afgesproken vergoeding geschieden. Bij annulering korter dan 20 werkdagen maar langer dan 15 dagen voor aanvang van de diensten is de opdrachtgever verplicht 75 % van het afgesproken bedrag af  t e rekenen. Bij annulering korter dan 15 werkdagen voor aanvang van de diensten is de opdrachtgever verplicht 100 % van het offertebedrag van de geannuleerde diensten te vergoeden. Modular Moon kan een borgstelling eisen bij verhuur van de studio. Alle aanwijzingen van Modular Moon ten aanzien van het gebruik van de studio en de apparatuur worden door opdrachtgever/huur stipt opgevolgd. Schade veroorzaakt door het niet naleven van de instructies van Modular Moon aan de studio en de apparatuur worden door opdrachtgever/huurder volledig vergoed (eventueel ingehouden op de borg).
Het is verboden drank of eten in de studio en in de buurt van de apparatuur te gebruiken.
Elke fase van elk proces kan door Modular Moon steeds separaat worden gefactureerd. Modular Moon is altijd gerechtigd te eisen dat al haar out-of-pocketkosten en kosten aan derden, alsmede de helft of gehele budget of prijs van het product of dienst vooraf betaald dient te worden. Modular Moon heeft het recht de opdracht op te schorten totdat volledige betaling van de aan de opdrachtgever verzonden facturen zijn ontvangen.
2.3 Indien een opdrachtgever na schriftelijke fiattering van een fase alsnog wijzigingen wil aanbrengen, zullen er door Modular Moon meerkosten in rekening worden gebracht. Voor het uitvoeren van het meerwerk zal er eerst een prijsopgaaf m.b.t. tot de meerkosten worden verstrekt aan de opdrachtgever, tenzij deze reeds vermeld waren in de offerte. Zijn meerkosten niet in de offerte genoemd, dan zal Modular Moon het meerwerk uitvoeren, na het aanvaarden van de prijsopgaaf door de opdrachtgever.
2.4 Oplevering geschiedt voor of op de overeengekomen datum. In geval van overschrijding van enige termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Modular Moon derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Modular Moon dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Modular Moon zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2.5 Als meerwerk wordt gezien: alle additionele diensten zoals vermeld in de offerte en het later als meerwerk aangegeven werk.

 

 

Artikel 3: Medewerking van de opdrachtgever

3.1 Volledige en tijdige medewerking door de opdrachtgever aan de uitvoering van de opdracht is noodzakelijk om tot het gewenste eindresultaat te komen binnen de gestelde uitvoeringstermijn. De opdrachtgever verstrekt aan Modular Moon binnen de verzochte termijn alle noodzakelijke informatie, documenten, huisstijl-elementen, foto’s en andere zaken.
3.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever faciliteiten, als bijvoorbeeld apparatuur, materiaal of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en noodzakelijke specificaties.
3.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of faciliteiten of fiattering door de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken worden verstrekt, heeft Modular Moon het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om de hieruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 4: Prijs, betaling, zekerheidstelling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
4.2 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudste uitstaande factuur.
4.3 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen overeengekomen termijn betaald, is de opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Indien de opdrachtgever na een deugdelijke ingebrekestelling in verzuim blijft, zijn alle daaruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever, waarvan de hoogte bepaald wordt op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75,-. Indien Modular Moon evenwel aantoont dat deze ter inning van zijn vordering hogere kosten heeft moeten maken welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.
4.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Modular Moon op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5: Intellectueel Eigendom

5.1 Het intellectueel eigendomsrecht op (muzikale) werken, les- of workshopprogramma en advies en ontwerpen op apparatuur hieronder begrepen, komt toe aan en blijft bij Modular Moon of diens licentiegevers. De opdrachtgever zal in overleg treden over de registratie van de juiste credits, bij inschrijving in collectieve auteursrechtorganisaties of anderszins.
5.2 Modular Moon mag te allen tijde zijn naam vermelden bij het ontwerp, les- of workshopprogramma, advies of op het product. De opdrachtgever zal indien Modular Moon dat nodig acht, het ontwerp, advies, programma of product voorzien van het symbool © met de naam van Modular Moon en het jaar van de eerste openbaarmaking.
5.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Modular Moon en/of diens licentiegever de door Modular Moon aan de opdrachtgever geleverde ontwerpen, adviezen en/of producten, al dan niet in gewijzigde vorm te verveelvoudigen.
5.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Modular Moon de door Modular Moon geleverde ontwerpen en/of adviezen te bewerken en/of te repareren. Door zelf verrichtte reparaties vervalt de garantie.
5.5 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot gebruik van het ontwerp en advies voor eigen gebruik.
5.6. De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van Modular Moon door Modular Moon aan de opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, les- of workshopprogramma’s, tekeningen, ontwerpen of concepten, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.
5.9 Tenzij anders afgesproken mag Modular Moon het resultaat van de opdracht gebruiken ter promotie van haar bedrijf op haar website of anderszins.

Artikel 6: Klachten, in gebreke stelling

6.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Modular Moon. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Modular Moon in staat is adequaat te reageren.
6.2 Indien een klacht gegrond is, zal Modular Moon de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Modular Moon

7.1 Modular Moon is slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van hem door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan wel van personen waarvan Modular Moon zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
7.2 Iedere aansprakelijkheid van Modular Moon voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Modular Moon in voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van een gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever of schade wegens door Modular Moon gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
7.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Modular Moon heeft gemeld.
7.4 Indien Modular Moon aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Modular Moon beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

Artikel 8: Overmacht

8.1 Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting kan geen der partijen worden toegerekend, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9: Vrijwaring

9.1 Modular Moon vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom. Ten aanzien van muziekauteursrechten vrijwaart Modular Moon de opdrachtgever slechts voor het vastleggen van de auteursrechtelijk beschermde werken in de productie, zoals aangegeven in een contract met de opdrachtgever. Er kan overeengekomen worden dat niet Modular Moon, maar opdrachtgever verantwoordelijk is voor de muziekrechten middels een overeenkomst.
9.2 De opdrachtgever vrijwaart Modular Moon voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de productie, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken van derden in gevallen, waarin de opdrachtgever zelfstandig een bepaalde inbreng in de productie heeft gehad, bijvoorbeeld door het voorschrijven van bepaalde handelingen, objecten, teksten et cetera, waarvan Modular Moon het schade veroorzakend of inbreuk makend karakter in redelijkheid niet kan beoordelen.

Arikel 10 Ontbinding
Modular Moon heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden middels een schriftelijke kennisgeving, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, indien:

 - het door het te organiseren evenement, les workshop  geen doorgang vindt; - de offerte of bevestiging niet of niet tijdig (ondertekend) retour is ontvangen; - de borgstelling niet uiterlijk op de overeengekomen datum is voldaan; 

- opdrachtgever/huurder niet, niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichtingen jegens Modular Moon heeft voldaan; 

- Opdrachtgever/huurder zich in staat van faillissement of surseance van betaling bevindt.

 

Artikel 11: Privacy Policy

Modular Moon’s privacy beleid is van overeenkomstige toepassing. De privacy policy kunt u vinden op de website: www.modularmoon.com of worden u op verzoek kosteloos toegestuurd.  

 

Artikel 12: Geschillen

11.1 De rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Modular Moon het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
11.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13: Toepasselijk recht

12.1 Op elke overeenkomst tussen Modular Moon en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

13.1 Deze voorwaarden zijn tevens op te vragen via de website van Modular Moon of via info@modularmoon.com.

13.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
13.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.
13.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Modular Moon en opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Amsterdam, juni 2018