Terms And Conditions

Algemene voorwaarden Modular Moon

KVK-nummer: 72254823

Inzake het verzorgen van een workshop, evenement, het maken of het geven van advies voor een op maat gemaakt digitaal (muziek)instrument en het huren van de studioruimte, lening van apparatuur, aankoop van goederen.. 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 

1.1 Door verlening van een opdracht aan Modular Moon verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Modular Moon en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de deelname en inschrijving van een workshop en evenement, alsmede het huren van de studio, Given System, goederen kopen.
1.2 Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Modular Moon opgenomen wordt,
1.3 Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod tussen Modular Moon en een opdrachtgever of deelnemer waarop Modular Moon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 2: Uitvoering opdracht door Modular Moon

 

2.1 Modular Moon zal de opdracht zelfstandig en buiten dienstbetrekking van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen uitvoeren.
2.2 De uitvoering voor het verzorgen van een opdracht voor het maken voor een op maat gemaakt instrument kan bestaan uit verschillende fasen:
a. het bespreken van de wensen van de opdrachtgever;
b. advies over het kiezen van de juiste onderdelen;
c. het bestellen en (in)bouwen van de onderdelen in de gewenste behuizing (en flightcase);
d. aflevering en uitleg
De garantieperiode en voorwaarden op de onderdelen die Modular Moon aanbiedt zijn steeds gelijk aan die van haar leverancier(s). Per onderdeel kan dit verschillen. Modular Moon zal zoveel als mogelijk tevoren aangeven welke garantievoorwaarden gelden. Annulering voor op maat gemaakte producten kan na bestelling niet meer kosteloos gebeuren. De voor opdrachtgever bestelde onderdelen dienen door de opdrachtgever betaald te worden met een opslag van 25%.
De uitvoering voor het verzorgen van een opdracht voor het geven van advies voor een op maat gemaakt instrument kan bestaan uit verschillende fasen:
a. het bespreken van de wensen van de opdrachtgever;
b. advies over het kiezen van de juiste onderdelen;
De huur van de studio, het volgen van een workshop of de deelname aan een event is op voorinschrijving en vooruitbetaling.
Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen kan de
opdrachtgever niet meer kosteloos annuleren. Annulering kan door de opdrachtgever tot 20 werkdagen voor aanvang van de diensten tegen 50% van de afgesproken vergoeding geschieden. Bij annulering korter dan 20 werkdagen maar langer dan 15 dagen voor aanvang van de diensten is de opdrachtgever verplicht 75 % van het afgesproken bedrag af  t e rekenen. Bij annulering korter dan 15 werkdagen voor aanvang van de diensten is de opdrachtgever verplicht 100 % van het offertebedrag van de geannuleerde diensten te vergoeden. Modular Moon kan een borgstelling eisen bij verhuur van de studio. Alle aanwijzingen van Modular Moon ten aanzien van het gebruik van de studio en de apparatuur worden door opdrachtgever/huur stipt opgevolgd. Schade veroorzaakt door het niet naleven van de instructies van Modular Moon aan de studio en de apparatuur worden door opdrachtgever/huurder volledig vergoed (eventueel ingehouden op de borg).
Het is verboden drank of eten in de studio en in de buurt van de apparatuur te gebruiken.
Elke fase van elk proces kan door Modular Moon steeds separaat worden gefactureerd. Modular Moon is altijd gerechtigd te eisen dat al haar out-of-pocketkosten en kosten aan derden, alsmede de helft of gehele budget of prijs van het product of dienst vooraf betaald dient te worden. Modular Moon heeft het recht de opdracht op te schorten totdat volledige betaling van de aan de opdrachtgever verzonden facturen zijn ontvangen.
2.3 Indien een opdrachtgever na schriftelijke fiattering van een fase alsnog wijzigingen wil aanbrengen, zullen er door Modular Moon meerkosten in rekening worden gebracht. Voor het uitvoeren van het meerwerk zal er eerst een prijsopgaaf m.b.t. tot de meerkosten worden verstrekt aan de opdrachtgever, tenzij deze reeds vermeld waren in de offerte. Zijn meerkosten niet in de offerte genoemd, dan zal Modular Moon het meerwerk uitvoeren, na het aanvaarden van de prijsopgaaf door de opdrachtgever.
2.4 Oplevering geschiedt voor of op de overeengekomen datum. In geval van overschrijding van enige termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Modular Moon derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Modular Moon dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Modular Moon zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2.5 Als meerwerk wordt gezien: alle additionele diensten zoals vermeld in de offerte en het later als meerwerk aangegeven werk.

 

Artikel 3: Medewerking van de opdrachtgever

 

3.1 Volledige en tijdige medewerking door de opdrachtgever aan de uitvoering van de opdracht is noodzakelijk om tot het gewenste eindresultaat te komen binnen de gestelde uitvoeringstermijn. De opdrachtgever verstrekt aan Modular Moon binnen de verzochte termijn alle noodzakelijke informatie, documenten, huisstijl-elementen, foto’s en andere zaken.
3.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever faciliteiten, als bijvoorbeeld apparatuur, materiaal of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en noodzakelijke specificaties.
3.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of faciliteiten of fiattering door de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken worden verstrekt, heeft Modular Moon het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om de hieruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 4: Prijs, betaling, zekerheidstelling

 

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
4.2 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudste uitstaande factuur.
4.3 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen overeengekomen termijn betaald, is de opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Indien de opdrachtgever na een deugdelijke ingebrekestelling in verzuim blijft, zijn alle daaruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever, waarvan de hoogte bepaald wordt op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75,-. Indien Modular Moon evenwel aantoont dat deze ter inning van zijn vordering hogere kosten heeft moeten maken welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.
4.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Modular Moon op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5: Intellectueel Eigendom

 

5.1 Het intellectueel eigendomsrecht op (muzikale) werken, les- of workshopprogramma en advies en ontwerpen op apparatuur hieronder begrepen, komt toe aan en blijft bij Modular Moon of diens licentiegevers. De opdrachtgever zal in overleg treden over de registratie van de juiste credits, bij inschrijving in collectieve auteursrechtorganisaties of anderszins.
5.2 Modular Moon mag te allen tijde zijn naam vermelden bij het ontwerp, les- of workshopprogramma, advies of op het product. De opdrachtgever zal indien Modular Moon dat nodig acht, het ontwerp, advies, programma of product voorzien van het symbool © met de naam van Modular Moon en het jaar van de eerste openbaarmaking.
5.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Modular Moon en/of diens licentiegever de door Modular Moon aan de opdrachtgever geleverde ontwerpen, adviezen en/of producten, al dan niet in gewijzigde vorm te verveelvoudigen.
5.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Modular Moon de door Modular Moon geleverde ontwerpen en/of adviezen te bewerken en/of te repareren. Door zelf verrichtte reparaties vervalt de garantie.
5.5 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot gebruik van het ontwerp en advies voor eigen gebruik.
5.6. De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van Modular Moon door Modular Moon aan de opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, les- of workshopprogramma’s, tekeningen, ontwerpen of concepten, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.
5.9 Tenzij anders afgesproken mag Modular Moon het resultaat van de opdracht gebruiken ter promotie van haar bedrijf op haar website of anderszins.

 

Artikel 6: Klachten, in gebreke stelling

 

6.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Modular Moon. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Modular Moon in staat is adequaat te reageren.
6.2 Indien een klacht gegrond is, zal Modular Moon de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Modular Moon

 

7.1 Modular Moon is slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van hem door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan wel van personen waarvan Modular Moon zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
7.2 Iedere aansprakelijkheid van Modular Moon voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Modular Moon in voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van een gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever of schade wegens door Modular Moon gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
7.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Modular Moon heeft gemeld.
7.4 Indien Modular Moon aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Modular Moon beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

Artikel 8: Overmacht

 

8.1 Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting kan geen der partijen worden toegerekend, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 9: Vrijwaring

 

9.1 Modular Moon vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom. Ten aanzien van muziekauteursrechten vrijwaart Modular Moon de opdrachtgever slechts voor het vastleggen van de auteursrechtelijk beschermde werken in de productie, zoals aangegeven in een contract met de opdrachtgever. Er kan overeengekomen worden dat niet Modular Moon, maar opdrachtgever verantwoordelijk is voor de muziekrechten middels een overeenkomst.
9.2 De opdrachtgever vrijwaart Modular Moon voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de productie, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken van derden in gevallen, waarin de opdrachtgever zelfstandig een bepaalde inbreng in de productie heeft gehad, bijvoorbeeld door het voorschrijven van bepaalde handelingen, objecten, teksten et cetera, waarvan Modular Moon het schade veroorzakend of inbreuk makend karakter in redelijkheid niet kan beoordelen.

 

Arikel 10 Ontbinding


Modular Moon heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden middels een schriftelijke kennisgeving, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, indien:

 - het door het te organiseren evenement, les workshop  geen doorgang vindt; - de offerte of bevestiging niet of niet tijdig (ondertekend) retour is ontvangen; - de borgstelling niet uiterlijk op de overeengekomen datum is voldaan; 

- opdrachtgever/huurder niet, niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichtingen jegens Modular Moon heeft voldaan; 

- Opdrachtgever/huurder zich in staat van faillissement of surseance van betaling bevindt.

 

Artikel 11: Privacy Policy

 

Modular Moon’s privacy beleid is van overeenkomstige toepassing. De privacy policy kunt u vinden op de website: www.modularmoon.com of worden u op verzoek kosteloos toegestuurd.  

 

Artikel 12: Geschillen

 

11.1 De rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Modular Moon het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
11.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht

 

12.1 Op elke overeenkomst tussen Modular Moon en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 14: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 

13.1 Deze voorwaarden zijn tevens op te vragen via de website van Modular Moon of via info@modularmoon.com.

13.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
13.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.
13.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Modular Moon en opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Amsterdam, juni 2018

 


Terms And Conditions (eng)

Terms and Conditions Modular Moon
Chamber of Commerce number: 72254823
With regard to arranging a workshop, event, making or giving advice for a custom-made digital (music) instrument and renting the studio space, equipment loan, buying of goods.

 

Article 1: Applicability

 

1.1 By granting an order to Modular Moon, the client declares that he has taken note of the general terms of delivery of Modular Moon and that he agrees with these terms of delivery. These conditions also apply to the participation and registration of a workshop and event, as well as renting the studio, Given System, buying goods.
1.2 Deviation from the general terms and conditions of delivery is only possible if this is explicitly included in an agreement between the client and Modular Moon,
1.3 These conditions apply to every offer between Modular Moon and a client or participant to which Modular Moon has declared these conditions applicable, insofar as the parties have not deviated from these conditions explicitly and in writing.

 

Article 2: Execution of assignment by Modular Moon

 

2.1 Modular Moon will execute the assignment independently and outside the employment of the client to the best of its knowledge and ability.
2.2 The execution for arranging an order for a tailor-made instrument can consist of several phases:
a. discussing the client's wishes;
b. advice on choosing the right parts;
c. ordering and installing the parts in the desired housing (and flight case);
d. delivery and explanation
The warranty period and conditions on the parts that Modular Moon offers are always the same as those of its supplier(s). This can differ per part. Modular Moon will indicate as much as possible in advance which warranty conditions apply. Cancellation for custom-made products can no longer be done free of charge after ordering. The parts ordered for the client must be paid for by the client with a surcharge of 25%.
The execution of an order for the provision of advice for a tailor-made instrument can consist of several phases:
a. discussing the client's wishes;
b. advice on choosing the right parts;
The rental of the studio, attending a workshop or participating in an event is subject to pre-registration and prepayment.
After the agreement has been concluded, the client can no longer cancel free of charge. Cancellation can be made by the client up to 20 working days before the start of the services at 50% of the agreed fee. In the event of cancellation less than 20 working days but longer than 15 days before the start of the services, the client is obliged to settle 75% of the agreed amount. In the event of cancellation less than 15 working days before the start of the services, the client is obliged to reimburse 100% of the quoted amount for the canceled services. Modular Moon can demand a deposit when renting the studio. All instructions from Modular Moon with regard to the use of the studio and the equipment are strictly followed by the client/rental. Damage caused by non-compliance with Modular Moon's instructions to the studio and the equipment will be fully reimbursed by the client/tenant (possibly deducted from the deposit).
It is forbidden to drink or eat food in the studio and near the equipment.
Each phase of each process can always be invoiced separately by Modular Moon. Modular Moon is always entitled to demand that all its out-of-pocket costs and costs to third parties, as well as half or all of the budget or price of the product or service, must be paid in advance. Modular Moon has the right to suspend the assignment until full payment of the invoices sent to the client has been received.
2.3 If a client still wants to make changes after written approval of a phase, Modular Moon will charge additional costs. Before carrying out the additional work, a quotation with regard to the additional costs will first be provided to the client, unless these were already stated in the quotation. If additional costs are not mentioned in the quotation, Modular Moon will carry out the additional work after acceptance of the quotation by the client.

2.4 Delivery takes place before or on the agreed date. If any term is exceeded, the parties will enter into consultation as soon as possible. If a term has been agreed or specified for the performance of certain activities or for the delivery of certain items, this is never a strict deadline. If a term is exceeded, the client must therefore give Modular Moon written notice of default. Modular Moon must be offered a reasonable term to still implement the agreement. Modular Moon will execute the agreement to the best of its knowledge and ability and in accordance with the requirements of good workmanship, based on the state of the art known at that time.
2.5 If additional work is considered: all additional services as stated in the quotation and the work indicated as additional work later on.

 

Article 3: Cooperation of the client

 

3.1 Full and timely cooperation by the client in the execution of the assignment is necessary to achieve the desired end result within the stipulated execution period. The client provides Modular Moon with all necessary information, documents, house style elements, photos and other matters within the requested period.
3.2 If it has been agreed that the client will make facilities, such as equipment, material or data available, these will meet the usual and necessary specifications for the performance of the work.
3.3 If information or facilities or approval necessary for the execution of the agreement are not provided by the client, not in time or not in accordance with the agreements, Modular Moon has the right to suspend the execution of the agreement and to reimburse the resulting additional costs. to take into account.

 

Article 4: Price, payment, security

 

4.1 All prices are exclusive of sales tax.
4.2 All invoices will be paid by the client in accordance with the payment conditions stated on the invoice. In the absence of specific conditions, the client will pay within fourteen days of the invoice date. Each payment serves to settle the oldest outstanding invoice.
4.3 If the client does not pay the amounts owed within the agreed term, the client owes interest equal to the statutory interest without any notice of default being required. If the client remains in default after a proper notice of default, all resulting (extrajudicial) collection costs are for the account of the client, the amount of which is determined at 15% of the total amount owed, with a minimum of € 75. However, if Modular Moon demonstrates that it had to incur higher costs in order to collect its claim, which were reasonably necessary, then these costs are also eligible for compensation by the client.
4.4 In the event of liquidation, bankruptcy, attachment or suspension of payment of the client, Modular Moon's claims against the client are immediately due and payable.

 

Article 5: Intellectual Property

 

5.1 The intellectual property right to (musical) works, lesson or workshop program and advice and designs on equipment included hereunder, belongs to and remains with Modular Moon or its licensors. The client will consult on the registration of the correct credits, when registering in collective copyright organizations or otherwise.
5.2 Modular Moon may at all times mention its name in the design, lesson or workshop program, advice or on the product. If Modular Moon deems it necessary, the client will provide the design, advice, program or product with the symbol © with the name of Modular Moon and the year of first publication.
5.3 The client is not permitted to reproduce the designs, advice and/or products supplied by Modular Moon to the client, whether or not in modified form, without the prior written consent of Modular Moon and/or its licensor.
5.4 The client is not permitted to edit and/or repair the designs and/or advice supplied by Modular Moon without the prior written consent of Modular Moon. Self-made repairs will void the warranty.
5.5 When the client has fully complied with his obligations under this agreement, he thereby acquires the exclusive right to use the design and advice for his own use.

5.6. The client will not, in whole or in part, use proposals, lesson or workshop programs, drawings, designs or concepts presented to the client by Modular Moon in any way other than agreed without the written permission of Modular Moon.
5.9 Unless otherwise agreed, Modular Moon may use the result of the assignment to promote its company on its website or otherwise.

 

Article 6: Complaints, notice of default

 

6.1 Complaints about the work performed must be reported to Modular Moon in writing by the client within 8 days after discovery, at the latest within 14 days after completion of the work in question. The notice of default must contain a description of the shortcoming that is as detailed as possible, so that Modular Moon is able to respond adequately.
6.2 If a complaint is justified, Modular Moon will still perform the work as agreed, unless this has become demonstrably pointless for the client. The latter must be made known in writing by the client.

 

Article 7: Liability of Modular Moon

 

7.1 Modular Moon is only liable for damage that the client suffers as a direct result of shortcomings or unlawful acts attributable to him through intent or gross negligence in the fulfillment of the assignment, or of persons of whom Modular Moon is involved in the execution of the agreement.
7.2 Any liability of Modular Moon for any other form of damage is excluded, including additional compensation in any form whatsoever, compensation for indirect damage or consequential damage or damage due to lost profit. Furthermore, Modular Moon is in no way liable for delay damage, damage due to loss of data, damage due to exceeding delivery times as a result of changed circumstances, damage as a result of inadequate cooperation, information or materials by the client or damage caused by Modular Moon provided information or advice, the content of which does not expressly form part of the written agreement.
7.3 The condition for the existence of any right to compensation is always that the client has reported the damage in writing to Modular Moon as soon as reasonably possible after the damage has occurred.
7.4 If Modular Moon should be liable for any damage, then Modular Moon's liability is limited to a maximum of   once the invoice value of the assignment, at least to that part of the assignment to which the liability relates.

 

Article 8: Force majeure

 

8.1 A shortcoming in the fulfillment of any obligation can not be attributed to either party if it is prevented from doing so as a result of a circumstance that is not due to its fault nor for its account by law, legal act or generally accepted standards. coming.

 

Article 9: Indemnification

 

9.1 Modular Moon indemnifies the client against claims from third parties due to alleged infringements of their intellectual property rights. With regard to music copyrights, Modular Moon only indemnifies the client for recording the copyrighted works in the production, as indicated in a contract with the client. It can be agreed that not Modular Moon, but the client is responsible for the music rights by means of an agreement.
9.2 The client indemnifies Modular Moon against claims from third parties arising from the use of the production, including expressly including claims from third parties in cases in which the client has independently made a certain contribution to the production, for example by prescribing certain actions, objects, texts et cetera, of which Modular Moon cannot reasonably assess the damage-causing or infringing nature.

 

Article 10 Dissolution

 

10.1 Modular Moon has the right to dissolve the agreement with immediate effect by means of a written notification, without any prior notice of default or judicial intervention being required, if:
- the event, lesson workshop  to be organised, does not take place; - the quotation or confirmation has not been returned or has not been returned (signed) on time; - the deposit has not been paid at the latest on the agreed date;
- client/tenant has not fulfilled its payment obligations towards Modular Moon, not in time or in full;
- The client/tenant is in a state of bankruptcy or suspension of payment.

 

Article 11: Privacy Policy

 

11.1 Modular Moon's privacy policy applies accordingly. The privacy policy can be found on the website: www.modularmoon.com or will be sent to you free of charge on request.

 

Article 12: Disputes

 

12.1 The court in Amsterdam has exclusive jurisdiction to hear disputes, unless the subdistrict court has jurisdiction. Nevertheless, Modular Moon has the right to submit the dispute to the competent court according to the law.
12.2 The parties will only appeal to the courts after they have made every effort to settle a dispute in mutual consultation.

 

Article 13: Applicable law

 

13.1 Dutch law applies to every agreement between Modular Moon and the client.

 

Article 14: Amendment, explanation and location of the conditions

 

14.1 These terms and conditions can also be requested via the Modular Moon website or via info@modularmoon.com.
14.2 In the event of an explanation of the content and purport of these general terms and conditions, the Dutch text thereof is always decisive.
14.3 The most recently filed version or the version that applied at the time of the conclusion of the agreement is always applicable.
14.4 If one or more of the provisions in these general terms and conditions are null and void or should be annulled, the other provisions of these general terms and conditions remain fully applicable. Modular Moon and the client will consult in order to agree on new provisions to replace the void or voided provisions, taking into account the purpose and intent of the original provision if and as much as possible.

 

Amsterdam, June 2018